HDU - 5324 - Boring Class - CDQ分治

简单来说,给出n个二维点对,求$LIS$长度和编号字典序最小的$LIS$($x$非增,$y$非减),并输出最优$LIS$。

显然有一个$DP[i] = \max{DP[j] + 1\ | \ i > j, L[i] \geq L[j], R[i] \leq R[j] }$

那么就是一个三维偏序问题。

链接

Boring Class

题解

首先$DP[i] = \max{DP[j] + 1\ | \ i > j, L[i] \geq L[j], R[i] \leq R[j] }$, 然后很明显的三维偏序问题,直接上CDQ没跑,sort一下$L[i]$,然后cdq中处理一下下标$i$,剩下的需要做的是,找一个数据结构维护$(R, value, id)$ (value为DP值,id维下标)这样一个三元组,同时对于某个$R_x$,查询所有满足$R \leq R_x $的三元组中$value$最大并且$id$最小(为了字典序最小?)的一个,这个可以考虑用线段树做,线段树直接存一个$pair<int, int>$,为了使得$id$最小,将$id$取负存入然后直接用线段树做单点更新和区间查询即可。

但是现在还有一个问题需要仔细思考,如果用上述方式$DP$,并且记录最优转移路线,那么只能保证每个点的前驱是最小的字典序,这样并不能保证输出的字典序最小,所以$DP$式子应该换一下:

$DP[i] = \max{DP[j] + 1\ | \ i < j, L[i] \geq L[j], R[i] \leq R[j] }$

倒过来$DP$,并且同时记录最优转移路线,这样通过记录后继,就可以保证求出来的$LIS$字典序最小。

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef pair<int, int> P;
const int maxn = 5e4 + 7;
const int INF = 1e9 + 7;

namespace Seg{
  #define lson l, m, rt << 1
  #define rson m + 1, r, rt << 1 | 1
  #define args int l = 1, int r = N, int rt = 1
  int N;
  P dat[maxn << 2];
  bool clr[maxn << 2];
  void clean() {clr[1] = true; dat[1] = P(0, 0);}
  void pu(int rt) {dat[rt] = max(dat[rt << 1], dat[rt << 1 | 1]);}
  void pd(int rt) {
    if (clr[rt]) {
      dat[rt << 1] = dat[rt << 1 | 1] = P(0, 0);
      clr[rt << 1] = clr[rt << 1 | 1] = true;
      clr[rt] = false;
    }
  }
  void update(int R, int value, int id, args) {
    if (l == r) dat[rt] = max(dat[rt], P(value, -id));
    else {
      pd(rt);
      int m = (l + r) >> 1;
      if (R <= m) update(R, value, id, lson);
      else update(R, value, id, rson);
      pu(rt);
    }
  }
  P query(int L, int R, args) {
    if (L <= l && r <= R) return dat[rt];
    pd(rt);
    int m = (l + r) >> 1;
    P ret(0, 0);
    if (L <= m) ret = max(ret, query(L, R, lson));
    if (R > m) ret = max(ret, query(L, R, rson));
    pu(rt);
    return ret;
  }
};
int n, m, tmp[maxn];
struct oper{
  int id, l, r, val;
  int pre;
}q[maxn], q1[maxn], q2[maxn];
bool cmp(const oper& o1, const oper& o2) {
  if (o1.l == o2.l) return o1.id < o2.id;
  return o1.l > o2.l;
}
bool cmp2(const oper& o1, const oper& o2) {return o1.id < o2.id;}

void divide(int l, int r) {
  int c1 = 0, c2 = 0, mid = (l + r) >> 1;
  for (int i = l; i <= r; i++) if (q[i].id <= mid) q1[c1++] = q[i];
  else q2[c2++] = q[i];

  for (int i = 0; i < c1; i += 1)q[i + l] = q1[i];
  for (int i = 0; i < c2; i += 1)q[i + l + c1] = q2[i];

}

void cdq(int l, int r) {
  if (l == r) return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  divide(l, r);
  cdq(mid + 1, r);
  sort(q + l, q + r + 1, cmp);
  Seg::clean();
  for (int i = r; i >= l; i += -1) if (q[i].id > mid) Seg::update(q[i].r, q[i].val, q[i].id);
  else {
    P x = Seg::query(q[i].r, Seg::N);
    int value = x.first + 1, id = -x.second;
    if (value > q[i].val) q[i].val = value, q[i].pre = id;
    else if (value == q[i].val && id < q[i].pre) q[i].pre = id;
  }

  divide(l, r);
  cdq(l, mid);
}

int main() {
//  freopen("data.out", "r", stdin);

  while (scanf("%d\n", &n) != EOF) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &q[i].l);
    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &q[i].r);
    for (int i = 1; i <= n; i++) q[i].id = i, q[i].val = 1, q[i].pre = -1;

    for (int i = 1; i <= n; i += 1) tmp[i - 1] = q[i].r;
    sort(q + 1, q + n + 1, cmp);
    sort(tmp, tmp + n);
    m = unique(tmp, tmp + n) - tmp;
    for (int i = 1; i <= n; i++) q[i].r = (lower_bound(tmp, tmp + m, q[i].r) - tmp) + 1;
    Seg::N = m;

    cdq(1, n);
    sort(q + 1, q + n + 1, cmp2);
    int ans = 0, id = 0;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
      if (q[i].val > ans) ans = q[i].val, id = i;

    printf("%d\n", ans);
    vector<int> vc; vc.clear();
    while (~id) {
      vc.push_back(id);
      id = q[id].pre;
    }
    assert((int)vc.size() == ans);
    m = vc.size();
    for (int i = 0; i < m; i++) printf("%d%c", vc[i], " \n"[i == m - 1]);
  }
  return 0;
}

文章作者: crazyX
版权声明: 本博客所有文章除特別声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明来源 crazyX !
评论
 上一篇
hdu 5730 Shell Necklace - [分治FFT|多项式求逆] hdu 5730 Shell Necklace - [分治FFT|多项式求逆]
给出长度分别为 $ 1 \sim n $ 的珠子,长度为i的珠子有$a[i]$种,每种珠子有无限个,问用这些珠子串成长度为n的链有多少种方案。 链接Shell Necklace 题解( 多么好的一个模板题!业界良心! 令dp[i]表示用
2017-10-17
下一篇 
偏序和CDQ分治 偏序和CDQ分治
偏序关系关系:集合$X$的关系,是$X$与$X$的笛卡尔积$X × X$ 的子集R,即$X$的元素的有序对集合的一个子集 属于$X × X$的有序对$(a,b)$记为$aRb$ $R$的一些概念:自反:$\forall x \in X, x
2017-10-03
  目录